WAGONTRADING

photo

Najčastejšie používanými spôsobmi financovania vozového parku je finančný leasing, operatívny leasing a spotrebný úver, resp. nákup v hotovosti. V prípade finančného ako aj operatívneho leasingu zostáva financovaný predmet (automobil, resp. viac automobilov v prípade flotily) majetkom leasingovej spoločnosti. Po etablovaní sa operatívneho leasingu na slovenskom trhu sa zároveň znížil podiel finančného leasingu na celkovom financovaní autoparkov.

 

FINANČNÝ LEASING

Pri finančnom leasingu je predmet leasingovej zmluvy počas celej doby trvania zmluvného vzťahu vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Nájomca je prevádzkovateľom. Súčasťou zmluvy je predkupné právo nájomcu na predmet leasingu (vozidlo) po riadnom ukončení leasingovej zmluvy za vopred stanovenú cenu (príp. poplatok).

 

Predmet financovania nie je počas doby trvania zmluvy vedený v aktívach (majetku) spoločnosti, do ktorých može, ale nemusí vstúpiť až po skončení leasingovej zmluvy.

 

VÝHODY
+ rýchla a dostupná forma obstarania bez potreby viazania vlastného kapitálu
+ v porovnaní s inými formami je pružnejší a dostupnejší
+ leasingové splátky sú plne uznateľné ako daňový náklad
 
NEVÝHODY
stanovenie minimálnej doby financovania v zmysle zákona
zvyčajne vyššia cena ako pri ostatných druhoch financovania

 

SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER

Spotrebiteľský úver na obstaranie automobilu je účelovým úverom, poskytovaným leasingovou spoločnosťou. Predmet úverovej zmluvy je od začiatku zmluvného vzťahu majetkom klienta. Úver je zvyčajte zabezpečený samotným vozidlom, ale sú možné aj iné formy ručenia.

 

VÝHODY
+ dĺžka zmluvy od 12 mesiacov
+ ľahší predaj vozidla po menej ako 60 mesiacoch
+ okamžitý odpočet DPH
 
NEVÝHODY
v niektorých prípadoch nutnosť ručenia
vstupuje do aktív spoločnosti

 

OPERATÍVNY LEASING

Jedná sa o obchodný vzťah uzavretý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Uzatvára sa na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá je podstatne kratšia ako doba životnosti a doba odpisovania predmetu nájmu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka, ktorý leasingovej spoločnosti komunikuje predpokladanú dobu nájmu, obvykle od 24-48 mesiacov a zárovej predpokladaný ročný nájazd kilometrov. Po uplynutí stanovenej doby leasingu zostáva premet leasingu naďalej vo vlastníctve prenajímateľa.

 
VÝHODY
+ nevstupuje do aktív spoločnosti
+ pružnosť v stanovení veľkosti flotily automobilov
+ redukcia admin.nákladov na strane klienta
+ stabilita cash-flow v súvislosti s autoparkom na relatívne dlhé časové obdobie
 
NEVÝHODY
celkové náklady (cena)
automobil zostáva majetkom leasingovej spoločnosti
obmedzenie v súvislosti s počtom najazdených km (obvykle max. 180.000 km)

WAGONTRADING

Viac info